Xu hướng đào tạo nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết này tác giả tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển nhân lực, nhu cầu đào tạo nhân lực và phương thức đào tạo nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp . Trên cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất những thay đổi cần thiết đối với các trường đại học trong công tác đào tạo trong kỷ nguyên số. | XU HƯỚNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM ThS. Ngô Thị Mai1 Tóm tắt Cách mạng công nghiệp diễn ra có tác động sâu và rộng tới cung cầu cơ cấu lao động cũng như yêu cầu công việc. Đây là cơ hội cho Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn đặc biệt là trong công tác đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi. Trong đó các trường đại học - chủ thể trực tiếp thực hiện công tác đào tạo - có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Trong bài viết này tác giả tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển nhân lực nhu cầu đào tạo nhân lực và phương thức đào tạo nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp . Trên cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo đại học ở Việt Nam từ đó đề xuất những thay đổi cần thiết đối với các trường đại học trong công tác đào tạo trong kỷ nguyên số. Từ khóa Đào tạo nhân lực cách mạng công nghiệp cơ sở đào tạo. Abstract Fourth industrial revolution takes place with deep and wide impact on supply demand labor structure as well as job requirements. This is an opportunity for Vietnam to accelerate the process of industrialization and modernization but it is also a great challenge especially in the human resources training to meet the requirements of change. In which universities are the subjects directly implementing the education and training playing an important role in creating high quality human resources for the society. In this article the author focuses on analyzing the trend of manpower movement the training demand and the training method in the context of the fourth industrial revolution. The author also assesses the status of higher education in Vietnam then propose the necessary changes for universities in the training in the Digital era. Keywords Human resource training fourth industrial revolution university training. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cuộc cách mạng công nghiệp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    3    1    30-09-2022
94    2    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.