Chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Cao Bằng hiện nay để hỗ trợ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Bài viết đã phân tích thực trạng những chính sách đó của Cao Bằng và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để các chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu có thể hỗ trợ hơn nữa hoạt động xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc trong thời gian tới. | CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU Ở CAO BẰNG HIỆN NAY ĐỂ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SANG TRUNG QUỐC 目前发展高平口岸经济区以帮助农产品销向中国的政策之状况 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Đại học Thương mại 阮氏香江硕士 商业大学 Tóm tắt Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng mới được thành lập năm 2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng thực sự đã có những đóng góp đáng kể cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung và của Cao Bằng nói riêng sang nước láng giềng Trung Quốc. Tận dụng những lợi thế của Cao Bằng và của Việt Nam về mặt hàng nông sản về đường giao thông thuận tiện về các chính sách nhất quán hòa hợp. Cao Bằng một mặt triển khai các chính sách của Nhà nước mặt khác đã ban hành và thực thi các chính sách hiệu quả khác như chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng chính sách cạnh tranh chính sách liên kết hội nhập khác để vừa thúc đẩy sự phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng vừa để tăng cả về lượng và trị giá giá trị gia tăng của hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Bài viết đã phân tích thực trạng những chính sách đó của Cao Bằng và đưa ra những đề xuất kiến nghị để các chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu có thể hỗ trợ hơn nữa hoạt động xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc trong thời gian tới. Từ khóa Khu kinh tế Cửa khẩu Cao Bằng xuất khẩu nông sản Trung Quốc 摘要 高平省口岸经济区刚刚于2014年根据政府首相的议决成立 但已经给越南 出口活动 特别是给高平省向邻国的中国的出口活动 做出重大的贡献 利用越南和 高平省关于农产品 方便的交通路线 一贯和谐政策等优势 高平省一面展开国家政 策 另一面实施建设基础设施 竞争政策 链接政策 一体化等其它有效果的政策 致力于一边促进高平口岸经济区的经济发展 一边增加销往中国的农产品的质量 数 量和附加值 本文已经分析高平这些政策的情况 并提出一些建议 有助于口岸经济 的发展政策在今后时间能够进一步发挥互助农产品销向中国的作用 关键词 口岸经济区 高平省 出口 农产品 中国 Đặt vấn đề Kinh tế - thương mại vùng biên giới luôn là một vấn đề được quan tâm. Việt Nam có đường biên giới đường bộ dài tiếp giáp với các nước Trung Quốc Lào và Campuchia. Ở phía Bắc 7 tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc mở ra cơ hội giao thương trao đổi hàng hóa và dịch vụ. 578 Hoạt động tại các cửa khẩu của 3 tỉnh Lạng Sơn Quảng Ninh và Lào Cai có tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới trên bộ của Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    21    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.