Intra-industry trade and patterns of integration in Southeast Asia

Our paper tries to investigate this development using some significant interactive trade indicators. We attempt to study the progress in the trade integration process and the establishment of the Asian Economic Community (AEC), referring to some topics as essential as trade and export intensity and intra-industry trade indexes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.