Thông tin thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động xuất nhập khẩu

Bài viết nhằm tới mục đích, thứ nhất, hệ thống hóa và làm rõ hơn tác động và lợi ích của thương mại điện tử trong thương mại quốc tế; thứ hai, quan trọng hơn, hệ thống hóa và cụ thể hóa các cách thức mà một doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng một cách hiệu quả các nguồn thông tin thương mại điện tử hỗ trợ đắc lực cho các quá trình xuất và nhập khẩu. | THÔNG TIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU E-COMMERCE INFORMATION RESOURCES FOR SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES IN IMPORT AND EXPORT PROCESSES PGS TS Nguyễn Văn Minh Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Hơn 20 năm qua thương mại điện tử từng bước được triển khai và ứng dụng ngày càng rộng rãi trên thế mại điện tử trước hết liên quan đến việc tạo lập thu thập lựa chọn xử lý lưu trữ truyền tải và hiển thị thông tin kinh tế - thương mại. Các hoạt động thương mại quốc tế được thực hiện trong một môi trường phức tạp dòng thông tin ở đây là rất giúp các quá trình thông tin được thực hiện một cách hiệu quả tiết kiệm chi phí và thời gian. Thương mại điện tử có khả năng thúc đẩy thương mại quốc tế tương tự như việc loại bỏ các rào cản thương mại khác. Bài viết nhằm tới mục đích thứ nhất hệ thống hóa và làm rõ hơn tác động và lợi ích của thương mại điện tử trong thương mại quốc tế thứ hai quan trọng hơn hệ thống hóa và cụ thể hóa các cách thức mà một doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng một cách hiệu quả các nguồn thông tin thương mại điện tử hỗ trợ đắc lực cho các quá trình xuất và nhập khẩu. Từ khóa thông tin thương mại điện tử TMĐT doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNVV xuất khẩu nhập khẩu. Abstract Over 20 years the electronic commerce has been gradually implemented and applied more widely in the world. Electronic commerce primarily relates to the creation collection selection processing storage transmission and display of economic and trade information. The international trade is conducted in a complex environment where the flow of information processed is huge. Electronic commerce helps the communication processes to be deployed efficiently to save costs and time. Electronic commerce is capable of promoting international trade as well as removing other trade barriers. The article is aimed to firstly codify and clarify the impact and benefits of e-commerce in international trade secondly more importantly .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.