Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nhìn từ nút thắt tín dụng: Mô hình nghiên cứu và thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cho DNVVN tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu này sẽ đưa ra một tiếp cận nghiên cứu chất lượng tín dụng bao gồm cả đánh giá trong và ngoài; Xây dựng mô hình nghiên cứu 4 thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng và hiệu suất chất lượng tín dụng tổng thể, từ đó xây dựng bộ thang đo gồm 30 biến quan sát của bốn thành phần chất lượng – biến độc lập và 5 biến quan sát cho hiệu suất chất lượng tín dụng tổng thể - biến phụ thuộc. | PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DNVVN NHÌN TỪ NÚT THẮT TÍN DỤNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO DNVVN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES SMES FROM THE CREDIT KNOT PERSPECTIVE A RESEARCH MODEL AND THE STATUS OF CREDIT QUALITY FOR SMES IN VIETNAM COMMERCIAL BANKS Nguyễn Bách Khoa Nguyễn Hoàng Việt Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Thời gian qua có một số nghiên cứu về chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại NHTM nhưng chủ yếu thông qua phân tích thống kê một số chỉ tiêu đầu ra của hệ thống tín dụng. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ chưa đi vào thực chất quản trị chất lượng và quản trị kinh doanh dịch vụ hiện đại. Bài báo nghiên cứu này sẽ đưa ra một tiếp cận nghiên cứu chất lượng tín dụng bao gồm cả đánh giá trong và ngoài xây dựng mô hình nghiên cứu 4 thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng và hiệu suất chất lượng tín dụng tổng thể từ đó xây dựng bộ thang đogồm 30 biến quan sát của bốn thành phần chất lượng biến độc lập và 5 biến quan sát cho hiệu suất chất lượng tín dụng tổng thể - biến phụ thuộc. Vận dụng mô hình và thang đo nghiên cứu này đánh giá thực trạng các thành phần chất lượng và đánh giá mức tác động mỗi biến độc lập đến biến phụ thuộc của mô hình. Từ khóa Chất lượng kỹ thuật Chiến lược chức năng Chất lượng định vị và chất lượng quan hệ dịch vụ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Abstract Recently there have been some studies on the credit quality of commercial banks CBs but mainly focusing on a statistical analysis of the quot output quot of the credit system which is considered as a partof quality management and service business administration in the modern period. This research paper provided a research approach to credit quality including internal and external evaluation proposed a research model comprising of 4 components of credit service quality and overall performance of credit quality thereby building the scale of 30 observed variables of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    66    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.