Cơ hội và thách thức đối với ngành da giày Việt Nam xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập

Bài viết trên cơ sở nhận diện những cơ hội, thách thức đối với ngành da giày Việt Nam xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm da giày nước ta, góp phần phát triển bền vững ngành da giày Việt Nam. | CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM XUẤT KHẨU TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM EXPORT LEATHER AND SHOES INDUSTRY IN THE TIME OF INTEGRATION PGS TS Nguyễn Thị Bích Loan Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Quá trình đó đã làm cho hoạt động xuất nhập khẩu của các ngành kinh tế nước ta sôi động hơn có hiệu quả hơn song cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi các ngành các cấp phải quan tâm nhiều hơn và có giải pháp hữu hiệu để tồn tại và phát triển. Ngành da giày là một trong những ngành có lợi thế so sánh trong xuất khẩu cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Bài viết trên cơ sở nhận diện những cơ hội thách thức đối với ngành da giày Việt Nam xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm da giày nước ta góp phần phát triển bền vững ngành da giày Việt Nam. Từ khóa cơ hội và thách thức ngành da giày Việt Nam xuất khẩu thời kỳ hội nhập Abstract Vietnam has been integrating widely and deeply into global economy. The progress has made the import and export activities of our national economical industries eventfully effectively on the other hand placing more and more challenges requesting industries organizations involve more and having the effective solutions for a living and developing. Leather and Shoes Industry which is having advantages in comparison in export is in the same condition. This article identifies opportunities and challenges for Vietnam Export Leather and Shoes Industry in the time of integration providing recommendations in order to increase our nationals export values of leather and shoes products to contribute to the permanent development of Vietnam leather and shoes Industry. Key words Opportunities and Challenges Vietnam export leather and shoes Industry time of integration Mở đầu Ngành da giày nước ta nằm trong top 3 về kim ngạch xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt gần 15 tỉ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.