Thị trường lao động Việt Nam khi gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương

Bài viết đề cập đến thực trạng thị trường lao động Việt Nam khi gia nhập TPP, những cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam khi thực hiện các cam kết về lao động, từ đó đi đến một số kiến nghị và giải pháp để thị trường lao động Việt Nam hội nhập sâu rộng, thành công hơn trong TPP. | THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VIETNAM S LABOR MARKET WHEN JOINING THE TRANS - PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT TPP ThS. Đinh Thị Hương Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tếxuyên Thái Bình Dương TPP - bước ngoặt này là cơ hội nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn không ít thách thức đối với thị trường lao động. Các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam sẽ cần thuê nhiều lao động cung - cầu giá cả của sức lao động trên thị trường lao động chắc chắn có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên TPP cũng mang lại không ít thách thức khi mà việc gia nhập hiệp định này sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường lao động và xu thế chuyển dịch lao động giữa các nước tham gia có nghĩa là người lao động ở các nước thành viên TPP cũng sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam khiến người lao động Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh không nhỏ ngay ở trên sân nhà. Bài viết đề cập đến thực trạng thị trường lao động Việt Nam khi gia nhập TPP những cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam khi thực hiện các cam kết về lao động từ đó đi đến một số kiến nghị và giải pháp để thị trường lao động Việt Nam hội nhập sâu rộng thành công hơn trong TPP. Từ khóa thị trường lao động Việt Nam hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Abstract Vietnam officially joins the Trans - Pacific Partnership Agreement TPP which is not only an opportunity but also poses lots of hidden challenges for the labor market. Foreign enterprises located in Vietnam will need to hire more employees. Hence supply - demand price of labor power on the labor market will have positive changes. However the TPP also brings many challenges when joining this agreement creates competition in the labor market and trend of labor movement in the participating countries. This means that workers in the TPP member countries will have more opportunities to work in Vietnam which poses fierce competition for Vietnam s labor .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.