Biện pháp phòng vệ thương mại trong khuôn khổ TPP: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết khái quát các quy định của Hiệp định TPP về phòng vệ thương mại và so sánh các quy định này với các quy định về phòng vệ thương mại trong khuôn khổ của WTO. Từ đó, đánh giá, xem xét tác động của Hiệp định TPP đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. | BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG KHUÔN KHỔ TPP CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRADE REMEDIES IN THE TPP FRAMEWORK OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAMESE ENTERPRISES TS. Trần Thị Thu Phương - TS. Nguyễn Thị Liên Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Bài viết khái quát các quy định của Hiệp định TPP về phòng vệ thương mại và so sánh các quy định này với các quy định về phòng vệ thương mại trong khuôn khổ của WTO. Từ đó đánh giá xem xét tác động của Hiệp định TPP đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. Cụ thể bài viết phân tích những cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam khi vận dụng các quy định của TPP trong việc đề nghị Chính phủ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và trong việc đối phó với các biện pháp phòng vệ thương mại do Chính phủ nước ngoài áp dụng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào. Bên cạnh các cơ hội bài viết cũng nêu lên các thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các quy định của TPP về các biện pháp phòng vệ thương mại. Từ khóa Phòng vệ thương mại biện pháp tự vệ chống bán phá giá chống trợ cấp hiệp định TPP doanh nghiệp Việt Nam. Abstract The article overviews the provisions of the TPP on trade remedies and compares these provisions with the provisions on trade remedies stated in the WTO framework. Since then the authors evaluate and consider the impact of the TPP for businesses of Vietnam. Specifically the article analyzes the business opportunities of Vietnam when applying the provisions of the TPP in the Government proposal to apply trade defense measures towards goods imported into Vietnam and in the deal with trade defense measures applied by foreign governments to goods which Vietnam now exports to. In addition to chances the article also highlights challenges for Vietnamese enterprises when implementing the provisions of the TPP on trade remedies. Key words trade remedies defense measures anti-dumping anti-subsidy the TPP Vietnamese enterprises

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    17    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.