Entrepreneurial proactiveness and social skill on firm performance

This study contributes to the entrepreneurship literature, social capital theory, the resource-based view, and incremental innovation, by revealing that entrepreneurial proactiveness and social adaptability are positively associated with structural and relational capital building. Structural capital is positively related to human capital acquisition, and there is a positive relationship between relational capital and tacit knowledge acquisition. Human capital and tacit knowledge, in turn, provide the effective means for achieving superior incremental innovation capability to strengthen performance. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.