Reentry to Vietnam: Csatisfaction among accounting professional returnees

This study examines career satisfaction among Vietnamese accounting professionals who studied and/or worked abroad and returned to Vietnam. This study integrates career embeddedness theory with work readjustment theory to understand career satisfaction among accounting professional returnees. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    35    1    30-09-2022
5    6    1    30-09-2022
87    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.