Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung trong thời kỳ hội nhập

Nghiên cứu tổng hợp kết quả khảo sát 404 giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, nhằm đánh giá thực trạng về năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới. | NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LEADERSHIP CAPACITY OF EXECUTIVE DIRECTORS IN SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES IN THE NORTH CENTRAL REGION IN INTEGRATION PERIOD ThS. Lê Thị Phương Thảo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Trường Đại học Huế Tóm tắt Nghiên cứu tổng hợp kết quả khảo sát 404 giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung nhằm đánh giá thực trạng về năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Kết quả cho thấy nhìn chung đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung còn hạn chế về năng lực xây dựng tầm nhìn và lập chiến lược năng lực phát triển đội ngũ năng lực huy động và phối hợp nguồn lực và năng lực khởi xướng sự thay đổi. Ngoài ra nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc miền Trung trong thời gian tới. Từ khóa năng lục lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Bắc Miền Trung Abstract The article systemized he overall results of the survey of 404 directors in small and medium-sized enterprises in six provinces of the North Central region in order to assess the current status of the leadership capacity in the context of international integration. The results showed that the group of directors in small and medium-sized enterprises in the North Central region has limited capacities for building visions and formulating strategies developing employees mobilizing and coordinating resources and initiating changes. In addition the study also suggested measures to improve leadership capacity of executive directors in small and medium-sized enterprises in the North Central region in the coming period. Key words leadership capacity small and medium-sized enterprises the North Central region. Mở đầu Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp thông qua quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội nhằm thu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.