A gravity model for trade between Vietnam and Korea

This study examines the bilateral trade between Vietnam and Korea based on a gravity model and panel data for years 1992 to 2012. The results show the Vietnam-Korea bilateral trade is positively correlated with the parties’ GDP and Korea’s total trade, while it is negatively correlated with the tariffs between two countries. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.