Evaluating the best outsourcing service country in the southeast Asian region: A fuzzy-AHP approach

This paper applied the fuzzy analytic hierarchy process approach to help decision-makers identify the most important dimensions and the optimal outsourcing service country. As a result, the higher the priorities weights, the more important the criterion or the alternative will be. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    6    1    04-10-2022
50    59    1    04-10-2022
36    20    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.