Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015

Bài viết tập trung phân tích những thành tựu và hạn chế của Việt Nam đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2015. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực cho nhà nước để tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận với cuộc sống ấm no hơn. | MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2015 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL INEQUALITY IN VIETNAM IN THE PERIOD OF 2006-2015 Nguyễn Hữu Lợi Trường Đại học Kinh tế Huế Đại học Huế Tóm tắt Bài viết tập trung phân tích những thành tựu và hạn chế của Việt Nam đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2015. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực cho nhà nước để tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội tăng thu nhập của người dân tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận với cuộc sống ấm no hơn. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như thu nhập và mức sống dân cư tăng trưởng thiếu bền vững xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc công tác chăm sóc sức khỏe y tế giáo dục giải trí cho người dân còn nhiều hạn chế nhất là đối với người nghèo. Trên cơ sở đó bài báo đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm hạn chế bất bình đẳng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời gian tới. Từ khóa Mối quan hệ Tăng trưởng kinh tế Bất bình đẳng xã hội Việt Nam Abstract The article focuses on analyzing the achievements and limitations of Vietnam during the implementation of social justice in the process of the economic growth for the period 2006 - 2015. The economic growth has created resources for the State to increase investment in social welfare activities increasing the income for people who are enabled to access to more prosperous life. However in addition to these achievements there still exist many limitations such as unsustainable growth of income and living standards unsustainable poverty reduction limited health care education and recreation for people especially for the poor. On these basis the paper proposes some policy recommendations to reduce social inequality in the process of economic growth in Vietnam in the coming time. Key words relationship economic growth social inequality Vietnam ĐẶT VẤN ĐỀ Văn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    5    1    03-10-2022
170    54    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.