Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Mục tiêu của khóa luận nhằm giới thiệu sản phẩm tiền gửi của Techcombank bên cạnh còn đánh giá tình hình của doanh số bán ra của sản phẩm tiền gửi từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng sản phẩm. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM Ngành Tài chính Chuyên ngành Tài chính ngân hàng Giảng viên hƣớng dẫn Ths. Nguyễn Thành Huyên Sinh viên thực hiện LÊ NGUYỆT MINH NGỌC MSSV 1154020618 Lớp 11DTNH02 TP. Hồ Chí Minh năm 2015 I C M ĐO N 1 Tôi xin cam n i thực tập tốt nghiệp này là nghiên cứu thực sự củ tôi ƣợc thực hiện dự trên ơ sở nghiên cứu lý thuyết kiến thứ huyên ng nh t hi u t nh h nh thực tiễn t i Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam v dƣới sự hƣớng dẫn của Ths. Nguyễn Thành Huyên. Các số liệu bảng bi u và những kết quả trong luận văn l trung thực các nhận xét phƣơng hƣớng ƣ r xuất phát từ thực tiễn v iến thứ hiện Một lần nữ tôi xin h ng ịnh về sự trung thực của lời n trên Sinh viên thực hiện Ký tên Lê Nguyệt Minh Ngọc 2 I CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cả ơn h n th nh ến u Thầy Cô trƣờng Đ i họ Công Nghệ TP H Ch Minh những gi viên truyền t v hƣớng dẫn h ng tôi tr ng 4 nă họ u tôi những iến thứ hv ần thiết h n th nh Kh luận tốt nghiệp n y Đ ng thời tôi xin gửi lời ơn h n th nh ến NHTM CP Kỹ Thƣơng Việt N gi p v hƣớng dẫn tôi rất nhiều tr ng thời gi n thự tập t i ng n h ng Đặc biệt tôi xin gửi lời cả ơn h n th nh ến Ths. Nguyễn Thành Huyên ngƣời tận t nh gi p trực tiếp chỉ bả hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm Khóa luận tốt nghiệp . Tr ng u tr nh thự hiện Kh luận tốt nghiệp với thời gi n v hả năng òn h n hế Khóa luận tốt nghiệp ủ tôi hông th tr nh h i những thiếu s t Tôi nh ng nhận ƣợ sự g p h n t nh từ u Thầy Cô v n Khoa luận tốt nghiệp n y ƣợc hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cả ơn v nh h sức kh e ến quý Thầy Cô. Chí Minh ngày 24 th ng 08 nă 2015 Ký tên Lê Nguyệt Minh Ngọc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 01 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA NHTM . 03 3 Khái quát về NHTM trong nền kinh tế thị trường . 03 Khái niệm về NHTM 03 Vai trò của NHTM 04 Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM 06 Khái .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.