Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 6: Logic (tiếp theo)

Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 6: Logic (tiếp theo) có nội dung trình bày về logic bậc nhất, hạn chế của logic mệnh đề, các thành phần cơ bản của logic bậc nhất, biểu thức logic ám chỉ đối tượng, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH NHÂN TẠO amp ỨNG DỤNG Logic THS. BÙI THỊ DANH KHOA CNTT Nội dung chính Tổng quan Logic mệnh đề Logic bậc nhất 2 Hạn chế của logic mệnh đề Mục tiêu của logic là biểu diễn tri thức sự kiện của thế giới một cách súc tích. Logic mệnh đề có đảm bảo việc này Alice và Bob đều biết số học AliceKnowsArithmetic BobKnowsArithmetic Tất cả sinh viên đều biết số học AliceIsStudent AliceKnowsArithmetic BobIsStudent BobKnowsArithmetic Nhiều cồng kềnh Mọi số nguyên chẵn lớn hơn 2 đều là tổng của 2 số nguyên tố Khó biểu diễn 3 Hạn chế của Logic mệnh đề Logic mệnh đề thiếu các khái niệm để cho phép diễn đạt sự kiện súc tích hơn chẳng hạn Đối tượng object và quan hệ relation các mệnh đề AliceKnowsArithmetic có cấu trúc bên trong alice Knows arithmetic Lượng từ quantifier và biến variable tất cả là một lượng từ có thể dùng để ám chỉ mọi người mà không phải liệt kê từng người một Logic bậc nhất First Order Logic FOL 4 Logic bậc nhất First Order Logic 5 Cú pháp các thành phần cơ bản Kí hiệu hằng Constant symbol Biểu diễn đối tượng Ví dụ 2 Kí hiệu vị từ Predicate symbol Biểu diễn quan hệ trả lời yes hoặc no Ví dụ ℎ ℎ ℎ ℎ 3 2 Kí hiệu hàm Function symbol Biểu diễn cho hàm Trả về một giá trị Ví dụ 4 ℎ ℎ 6 Cú pháp các thành phần cơ bản Khái niệm Ví dụ Hằng constant alice arithmetic bob 2 Vị từ Predicate Knows Brother GreaterThan Hàm Function MotherOf Sqrt Biến Variable x y a b Phép nối Connective Sự bằng nhau Equality Lượng từ Quantifier 7 Cú pháp Term là biểu thức logic ám chỉ đối tượng. Hằng ℎ 2 Biến Hàm 4 ℎ ℎ Công thức hoặc câu sentence Công thức nguyên tử vị từ áp dụng lên biểu thức ℎ Phép nối áp dụng lên công thức ℎ Lượng từ áp dụng lên công thức ℎ 8 Cú pháp Lượng từ Lượng từ với mọi thì giống như Lượng từ tồn tại thì giống như Một số thuộc tính tương đương với thì khác với 9 Cú pháp Qui tắc De Morgan cho lượng từ 10 Cú pháp Lượng từ với ngôn ngữ tự nhiên Lượng từ với mọi Mọi sinh viên đều biết số học ℎ Lượng từ tồn tại Một số sinh viên thì

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.