Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 3: Forwarding and Routing

Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 3: Forwarding and Routing. After studying this section will help you understand: an analogue, key networking concepts, domain name system (DNS), DNS history, DNS overview, root name server, recursive DNS query, DNS types, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    10    1    02-10-2022
2    77    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.