Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 10: Video Stream Analytics

Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 10: Video Stream Analytics. After studying this section will help you understand: the goals of video stream analytics and how can optimize for these goals; current typical solution is to stream the video to the cloud over the Wide Area Network, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    30-09-2022
35    71    2    30-09-2022
4    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.