Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 13: Wireless and Mobile

Lecture Advanced Computer Networks - Chapter 13: Wireless and Mobile. After studying this section will help you understand: how can achieve battery-free communication and can track human movements using radio signals, power small devices, leveraging existing wireless signals, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    10    1    03-10-2022
20    21    1    03-10-2022
85    4    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.