Bài giảng Kinh tế xây dựng 1 - Chương 1: Tổng quan về ngành xây dựng và kinh tế xây dựng

Bài giảng Kinh tế xây dựng 1 - Chương 1: Tổng quan về ngành xây dựng và kinh tế xây dựng có nội dung trình bày về vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng; đặc điểm của thị trường xây dựng, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG 1 Bộ môn Quản lý Xây dựng Phòng 211 Nhà A5 ĐHTL GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Tài liệu môn học Giáo trình Kinh tế xây dựng Lê Văn Chính Ngô Thị Thanh Vân 2019 Kinh tế kỹ thuật - Tài liệu dịch 2009 Thƣ viện Đại học thuỷ lợi GIỚI THIỆU MÔN HỌC 2. Số tiết 30 Tiết học 2TC 10 tiết Bài tập 20 tiết Lý thuyết Chƣơng 2 3 4 3. Cách đánh giá o Điểm quá trình 20 Điểm danh Kiểm tra giữa kì Kiểm tra 15 phút Bài tập o Điểm thi kết thúc 80 1. Trắc nghiệm 2. Bài tập GIỚI THIỆU MÔN HỌC 4. Nội dung môn học o CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG o CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG o CHƢƠNG 3 PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG o CHƢƠNG 4 CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH o CHƢƠNG 5 VỐN SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƢƠNG 1 1 VAI TRÒ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG 3 ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƢỜNG XÂY DỰNG CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU . Vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân . Một số khái niệm chính có liên quan Hoạt động đầu tƣ là hoạt động bỏ vốn ở thời điểm hiện tại nhằm tạo ra một tài sản nào đó và vận hành nó để sinh lợi hoặc để thỏa mãn nhu cầu nào đó của người bỏ vốn nhà đầu tư trong một khoảng thời gian xác định trong tƣơng lai. Đầu tƣ gồm 3 giai đoạn Thực hiện CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Đầu tƣ xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tƣ thực hiện bằng cách tiến hành xây dựng mới mở rộng cải tạo nâng cấp tài sản cố định bao gồm các hoạt động đầu tƣ vào lĩnh vực xây dựng cơ bản khảo sát thiết kế tƣ vấn xây dựng thi công xây lắp công trình sản xuất và cung ứng thiết bị vật tƣ xây dựng nhằm thực hiện xây dựng các công trình. CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Xây dựng cơ bản là các hoạt động cụ thể để tạo ra sản phẩm là những công trình xây .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.