Bài giảng Kinh tế xây dựng 1 - Chương 2: Cơ sở lý luận đánh hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội các dự án đầu tư xây dựng

Bài giảng Kinh tế xây dựng 1 - Chương 2: Cơ sở lý luận đánh hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội các dự án đầu tư xây dựng có nội dung trình bày về các loại chi phí, thu nhập của dự án, giá trị của tiền tệ theo thời gian, phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ trong trường hợp dòng tiền phân bố đều, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | KINH TẾ XÂY DỰNG 1 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Bộ môn Quản lý xây dựng NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG THỦY LỢI . Các loại chi phí . Thu nhập của dự án . Giá trị của tiền tệ theo thời gian . Phƣơng pháp xác định giá trị tƣơng đƣơng của tiền tệ trong trƣờng hợp dòng tiền phân bố đều . Phƣơng pháp xác định giá trị tƣơng đƣơng của tiền tệ trong trƣờng hợp dòng tiền tệ phân bố không đều . Phƣơng pháp phân tích đánh giá dự án đầu tƣ về mặt kinh tế xã hội . Các phƣơng pháp đánh giá các dự án . Các loại chi phí . Các loại chi phí . Chi phí Đầu tƣ xây dựng Là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng trang bị mới hoặc sửa chữa cải tạo mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Chi phí ĐTXD Tổng mức đầu tư Dự toán xây dựng công trình Giá Thanh toán và Quyết toán vốn đầu tư. . Các loại chi phí . Chi phí quản lý vận hành Chi phí khấu hao cơ bản Chi phí khấu hao sửa chữa lớn Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí tiền lương Chi phí nhiên liệu năng lượng vật liệu dùng cho vận hành khai thác Chi phí thiết bị thay thế nhỏ Chi phí khác . Các loại chi phí . Một số khái niệm khác về chi phí 1. Chi phí bất biến 2. Chi phí khả biến 3. Chi phí bất biến và khả biến hỗn hợp 4. Chi phí tới hạn 5. Chi phí cơ hội 6. Chi phí chìm 7. Chi phí ngẫu nhiên 8. Giá tài chính giá kinh tế . Thu nhập của dự án Thu nhập hàng năm của dự án bao gồm tất cả các khoản thu của dự án trong năm chưa kể đến thuế giá trị gia tăng. . Thu nhập của dự án Các khoản thu của dự án bao gồm Doanh thu tiêu thụ sản phẩm không kể thuế giá trị gia tăng Giá trị thu hồi thanh lý tài sản khi hết tuổi thọ qui định nếu có Giá trị tài sản chưa khấu hao hết ở cuối thời kỳ phân tích nếu có Thu hồi giá trị tài sản không bị hao mòn ở cuối kỳ phân tích như giá trị quyền sử dụng đất nếu có Thu hồi vốn lưu động ở cuối thời kỳ phân tích không có thuế giá trị gia tăng . Thu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.