Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson 21

Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson 21. After studying this section will help you understand: reliable transport conceptually, what are the fundamental aspects of reliable transport, the goal is not to understand TCP, TCP involves lots of detailed mechanisms, covered later, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    55    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.