Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson 23

Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson 23. After studying this section will help you understand: TCP and congestion control, transport layer, unreliable packet delivery (UDP), unreliable (application responsible for resending), messages limited to single packet, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.