Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson: Introduction to Socket Programming

Lecture Computer Networks: Architecture and Protocols - Lesson: Introduction to Socket Programming. After studying this section will help you understand: operations on a socket, network stack, blocking and non-blocking sockets, client-server model, stream vs datagram, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    30-09-2022
1    4    1    30-09-2022
14    8    1    30-09-2022
158    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.