Luận văn Thạc sĩ: Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung học phổ thông

Luận văn Thạc sĩ "Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung học phổ thông" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu những cơ sở xây dựng và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hóa học của kim loại theo điện hóa học; Tìm hiểu nội dung, cấu trúc chương trình điện hóa học ở trường trung học phổ thông; Thiết kế một số giáo án giảng dạy phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông. | -1- PHẦN I. MỞ ðẦU . Lí do chọn ñề tài. Hiện nay việc ñổi mới nội dung và phương pháp dạy học là một trong những vấn ñề ñược rất nhiều người quan tâm. Một nhiệm vụ cơ bản của dạy học nhà trường là ñảm bảo cho học sinh nắm vững ñược kiến thức làm cho học sinh hiểu ñúng bản chất của một vấn ñề. ðiều này ñòi hỏi ở người giáo viên cần phải có một phương pháp sư phạm vững chắc kiến thức chuyên môn cao. Bên cạnh ñó ñòi hỏi học sinh phải tích cực hơn trong học tập ñể tự mình có thể chiếm lấy tri thức khoa học. ðiện hóa học là phần nội dung kiến thức rất quan trọng trong nội dung chương trình hóa học phổ thông hiện nay. ðược manh nha ở lớp 9 bậc trung học cơ sở và trình bày rất rộng ở bậc trung học phổ thông. Chủ yếu nằm ở phần ñại cương về kim loại của lớp 12. ðây là phần lí thuyết cơ sở rất quan trọng ñể nghiên cứu tìm hiểu tính chất của kim loại và ion kim loại trong dung dịch. Vì vậy trong quá trình truyền ñạt cần phải phát huy tính tích cực năng lực tư duy sáng tạo của học sinh. ðiện hóa học có những ứng dụng gì Chúng tuân theo qui luật như thế nào ðặc biệt việc dạy và học chúng ở chương trình trung học phổ thông ra sao Là một giáo viên tương lai bạn cần chuẩn bị những gì Cách trình bày của bạn ñối với học sinh ra sao . Với những lí do cơ bản ñó tôi ñã quyết ñịnh chọn ñề tài nghiên cứu Giảng dạy một số nội dung ñiện hóa học ở trường trung học phổ thông . . Mục ñích nghiên cứu. Tìm hiểu nội dung ñiện hóa học và phương pháp giảng dạy nội dung ñó trong chương trình trung học phổ thông. -2- . Nhiệm vụ của ñề tài. - Nghiên cứu những cơ sở xây dựng và những yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng hóa học của kim loại theo ñiện hóa học - Tìm hiểu nội dung cấu trúc chương trình ðiện hóa học ở trường trung học phổ thông. - Thiết kế một số giáo án giảng dạy phần ñiện hóa học ở trường trung học phổ thông. - Tìm hiểu thực trạng. thể ñối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Khách thể. Các tài liệu có liên quan. - ðối tượng. Giáo viên học sinh trung học phổ thông - Phạm vi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.