A comparison between whole transcript and 3’ RNA sequencing methods using Kapa and Lexogen library preparation methods

3’ RNA sequencing provides an alternative to whole transcript analysis. However, we do not know a priori the relative advantage of each method. Thus, a comprehensive comparison between the whole transcript and the 3′ method is needed to determine their relative merits. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.