Important cardiac transcription factor genes are accompanied by bidirectional long non-coding RNAs

Heart development is a relatively fragile process in which many transcription factor genes show dosesensitive characteristics such as haploinsufficiency and lower penetrance. Despite efforts to unravel the genetic mechanism for overcoming the fragility under normal conditions, our understanding still remains in its infancy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    65    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.