Genome rearrangements and selection in multi-chromosome bacteria Burkholderia spp.

The genus Burkholderia consists of species that occupy remarkably diverse ecological niches. Its best known members are important pathogens, B. mallei and B. pseudomallei, which cause glanders and melioidosis, respectively. Burkholderia genomes are unusual due to their multichromosomal organization, generally comprised of 2-3 chromosomes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    1    30-09-2022
18    12    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.