A catalog of annotated high-confidence SNPs from exome capture and sequencing reveals highly polymorphic genes in Norway spruce (Picea abies)

Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] is ecologically and economically one of the most important conifer worldwide. Our main goal was to develop a large catalog of annotated high confidence gene SNPs that should sustain the development of genomic tools for the conservation of natural and domesticated genetic diversity resources, and hasten tree breeding efforts in this species. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.