Reveal cell type-specific regulatory elements and their characterized histone code classes via a hidden Markov model

With the maturity of next generation sequencing technology, a huge amount of epigenomic data have been generated by several large consortia in the last decade. These plenty resources leave us the opportunity about sufficiently utilizing those data to explore biological problems. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.