Identifying sequence features that drive ribosomal association for lncRNA

With the increasing number of annotated long noncoding RNAs (lncRNAs) from the genome, researchers are continually updating their understanding of lncRNAs. Recently, thousands of lncRNAs have been reported to be associated with ribosomes in mammals. However, their biological functions or mechanisms are still unclear |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    5    1    25-09-2022
5    6    1    25-09-2022
88    10    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.