Revealing transcription factor and histone modification co-localization and dynamics across cell lines by integrating ChIP-seq and RNA-seq data

Interactions among transcription factors (TFs) and histone modifications (HMs) play an important role in the precise regulation of gene expression. The context specificity of those interactions and further its dynamics in normal and disease remains largely unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    5    1    25-09-2022
195    61    1    25-09-2022
12    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.