Comparative chloroplast genomes of Paris Sect. Marmorata: Insights into repeat regions and evolutionary implications

Species of Paris Sect. Marmorata are valuable medicinal plants to synthesize steroidal saponins with effective pharmacological therapy. However, the wild resources of the species are threatened by plundering exploitation before the molecular genetics studies uncover the genomes and evolutionary significance. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.