Characterization of miRNA profiles in the mammary tissue of dairy cattle in response to heat stress

MicroRNAs (miRNAs) are a class of small noncoding RNAs that play important roles in the regulation of gene expression. However, the role of miRNAs in bovine mammary gland responses to heat stress is not well understood. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.