Comparison of reprogramming factor targets reveals both species-specific and conserved mechanisms in early iPSC reprogramming

Both human and mouse fibroblasts can be reprogrammed to pluripotency with Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc (OSKM) transcription factors. While both systems generate pluripotency, human reprogramming takes considerably longer than mouse. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.