Multiple trans QTL and one cis-regulatory deletion are associated with the differential expression of cone opsins in African cichlids

Dissecting the genetic basis of phenotypic diversity is one of the fundamental goals in evolutionary biology. Despite growing evidence for gene expression divergence being responsible for the evolution of complex traits, knowledge about the proximate genetic causes underlying these traits is still limited. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    4    1    04-10-2022
62    40    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.