Evolutionary, structural and functional analysis of the caleosin/peroxygenase gene family in the Fungi

Caleosin/peroxygenases, CLO/PXG, (designated PF05042 in Pfam) are a group of genes/proteins with anomalous distributions in eukaryotic taxa. We have previously characterised CLO/PXGs in the Viridiplantae. The aim of this study was to investigate the evolution and functions of the CLO/PXGs in the Fungi and other non-plant clades and to elucidate the overall origin of this gene family. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    1    25-09-2022
101    5    1    25-09-2022
6    7    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.