Dichotomy in redundant enhancers points to presence of initiators of gene regulation

The regulatory landscape of a gene locus often consists of several functionally redundant enhancers establishing phenotypic robustness and evolutionary stability of its regulatory program. However, it is unclear what mechanisms are employed by redundant enhancers to cooperatively orchestrate gene expression. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.