Kinetics of the chromosome 14 microRNA cluster ortholog and its potential role during placental development in the pregnant mare

The human chromosome 14 microRNA cluster (C14MC) is a conserved microRNA (miRNA) cluster across eutherian mammals, reported to play an important role in placental development. However, the expression kinetics and function of this cluster in the mammalian placenta are poorly understood. Here, we evaluated the expression kinetics of the equine C24MC, ortholog to the human C14MC, in the chorioallantoic membrane during the course of gestation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.