Complete chloroplast genome sequence of Betula platyphylla: Gene organization, RNA editing, and comparative and phylogenetic analyses

Betula platyphylla is a common tree species in northern China that has high economic and medicinal value. Our laboratory has been devoted to genome research on B. platyphylla for approximately 10 years. As primary organelle genomes, the complete genome sequences of chloroplasts are important to study the divergence of species, RNA editing and phylogeny. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    14    1    02-10-2022
75    51    1    02-10-2022
56    3    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.