Assembly of chloroplast genomes with long- and short-read data: A comparison of approaches using Eucalyptus pauciflora as a test case

Chloroplasts are organelles that conduct photosynthesis in plant and algal cells. The information chloroplast genome contained is widely used in agriculture and studies of evolution and ecology. Correctly assembling chloroplast genomes can be challenging because the chloroplast genome contains a pair of long inverted repeats (10–30 kb). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.