Genome rearrangements in Escherichia coli during de novo acquisition of resistance to a single antibiotic or two antibiotics successively

The ability of bacteria to acquire resistance to antibiotics relies to a large extent on their capacity for genome modification. Prokaryotic genomes are highly plastic and can utilize horizontal gene transfer, point mutations, and gene deletions or amplifications to realize genome expansion and rearrangements. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    04-10-2022
17    84    1    04-10-2022
35    13    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.