Transcriptomic profiling reveals molecular regulation of seasonal reproduction in Tibetan highland fish, Gymnocypris przewalskii

The Tibetan highland fish, Gymnocypris przewalskii, migrates from Lake Qinghai to its spawning grounds every summer. This seasonal reproduction is critically regulated by intrinsic and extrinsic signals. However, the molecular mechanisms that process environmental oscillations to initiate the seasonal mating are largely unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.