Genome-wide analyses supported by RNA-Seq reveal non-canonical splice sites in plant genomes

Most eukaryotic genes comprise exons and introns thus requiring the precise removal of introns from pre-mRNAs to enable protein biosynthesis. U2 and U12 spliceosomes catalyze this step by recognizing motifs on the transcript in order to remove the introns. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.