DEBrowser: Interactive differential expression analysis and visualization tool for count data

For example, gene expression is accurately measured by RNA sequencing (RNA-Seq) libraries, protein-DNA interactions are captured by chromatin immunoprecipitation sequencing (ChIP-Seq), protein-RNA interactions by crosslinking immunoprecipitation sequencing (CLIP-Seq) or RNA immunoprecipitation (RIP-Seq) sequencing, DNA accessibility by assay for transposase-accessible chromatin (ATAC-Seq), DNase or MNase sequencing libraries. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    51    1    02-10-2022
2    81    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.