Comparative analysis of the mitochondrial genomes of oriental spittlebug trible Cosmoscartini: Insights into the relationships among closely related taxa

Cosmoscartini (Hemiptera: Cercopoidea: Cercopidae) is a large and brightly colored Old World tropical tribe, currently containing over 310 phytophagous species (including some economically important pests of eucalyptus in China) in approximately 17 genera. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    69    1    04-10-2022
124    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.