Innate immunity in the simplest animals – placozoans

Innate immunity provides the core recognition system in animals for preventing infection, but also plays an important role in managing the relationship between an animal host and its symbiont. Most of our knowledge about innate immunity stems from a few animal model systems, but substantial variation between metazoan phyla has been revealed by comparative genomic studies. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    57    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.