Genome-wide association study reveals novel loci associated with body size and carcass yields in Pekin ducks

Pekin duck products have become popular in Asia over recent decades and account for an increasing market share. However, the genetic mechanisms affecting carcass growth in Pekin ducks remain unknown. This study aimed to identify quantitative trait loci affecting body size and carcass yields in Pekin ducks. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.