Genetic control of longissimus dorsi muscle gene expression variation and joint analysis with phenotypic quantitative trait loci in pigs

Economically important growth and meat quality traits in pigs are controlled by cascading molecular events occurring during development and continuing throughout the conversion of muscle to meat. However, little is known about the genes and molecular mechanisms involved in this process. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    1    1    04-10-2022
2    49    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.