De novo leaf and root transcriptome analysis to explore biosynthetic pathway of Celangulin V in Celastrus angulatus maxim

Celastrus angulatus Maxim is a kind of crucial and traditional insecticidal plant widely distributed in the mountains of southwest China. Celangulin V is the efficient insecticidal sesquiterpenoid of C. angulatus and widely used in pest control in China, but the low yield and discontinuous supply impeded its further popularization and application. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    1    03-10-2022
23    18    1    03-10-2022
105    6    1    03-10-2022
164    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.